STAGE: THUNDERBOLT, 9.05.2006, Warszawa, ''Stodola''